• Start
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden vloerenwand.shop

Definities

 1. Klant: Diegene met wie vloerenwand.shop een overeenkomst is aangegaan
 2. Partijen: vloerenwand.shop en klant samen
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Identiteit van de ondernemer

Vloerenwand.shop is gevestigd te Rijssen aan de Markeloseweg 22, 7461ED.

KvK-nummer: 75825031

BTW-nummer: NL198839959B01

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens vloerenwand.shop.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die vloerenwand.shop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- en/of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die vloerenwand.shop hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan vloerenwand.shop te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die vloerenwand.shop niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoring het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen/kleuren/verbruiken/applicatie

 1. Indien de klant een monster, model of afbeelding van het product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 2. Indien producten worden aangeboden in een verpakking, kan de uiteindelijke verpakking en/of verpakkingsmethode wijzigen ten opzichte van hetgeen afgebeeld op onze website. Dit heeft geen wijzigingen van kwaliteit of doel van de inhoud tot gevolg.
 3. Vermelde kleuren en kleurnummers zijn indicatief. Kleuren kunnen op beeldschermen anders lijken dan in het echt. Ten opzichte van verschillende verpakkingen, batches en producten kan kleurverschil optreden. Dit geeft geen recht tot reclamaties. Producten voor 1 project dienen in 1 keer besteld te worden, teneinde verschillen door afwijkingen in productiebatches te voorkomen.
 4. Door vloerenwand.shop opgegeven hoeveelheden en verbruiken zijn indicatief en per situatie verschillend. Klant is verantwoordelijk voor daadwerkelijke verbruiken.
 5. Omdat vloerenwand.shop niet bekend is met de wijze waarop, en de externe omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt en op verwerking van haar producten geen beslissende invloed kan uitoefenen, wordt elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verwerking van haar producten uitgesloten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet b innen de overeengekomen termijn, dan is vloerenwand.shop gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan vloerenwand.shop.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag vloerenwand.shop zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van vloerenwand.shop op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door vloerenwand.shop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan vloerenwand.shop te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is vloerenwand.shop gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. vloerenwand.shop roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk voor rekening van de klant te retourneren aan vloerenwand.shop, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedektijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast. Hieronder vallen onder andere alle op kleur geproduceerde producten.
  3. Het geen product is dat een beperkte houdbaarheidsperiode heeft. Hieronder vallen onder andere Epoxy’s, Polyurethanen (PU) en cementgebonden producten.
  4. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan vloerenwand.shop, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant. Tevens is de klant risicodrager voor het retour transport.
 6. Wanneer vloerenwand.shop de geretourneerde goederen in originele staat en originele verpakking heeft ontvangen, wordt binnen 14 dagen overgegaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag middels de methode waarop het aankoopbedrag is overgemaakt.
 7. Bestellingen van op maat geproduceerde producten en producten met een houdbaarheidstermijn, zoals Epoxy’s, Polyurethanen (PU) en cementgebonden producten zijn niet herroepbaar wanneer deze reeds in productie zijn genomen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. vloerenwand.shop kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zicht houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van vloerenwand.shop heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan vloerenwand.shop.
 3. vloerenwand.shop is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan vloerenwand.shop te verrekenen met een vordering op vloerenwand.shop.

Eigendomsvoorbehoud

 1. vloerenwand.shop blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van vloerenwand.shop op grond van wat voor met vloerenwand.shop gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan vloerenwand.shop zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, openen, vervreemden, gebruiken of anderszins bezwaren.
 4. Indien vloerenwand.shop een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbanden en heeft vloerenwand.shop het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zoals de voorraad strekt of de producten produceerbaar zijn.
 2. Levering vindt plaats bij vloerenwand.shop, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres, na betaling van de door klant verschuldigde verzendkosten.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft vloerenwand.shop het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan vloerenwand.shop kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door vloerenwand.shop opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van vloerenwand.shop.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij vloerenwand.shop niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan vloerenwand.shop niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan vloerenwand.shop, bij gebreke waarvan vloerenwand.shop niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 3. Bij bestellingen van meerdere verpakkingen van hetzelfde product, is het vloerenwand.shop toegestaan om de inhoud van deze verpakkingen samen te voegen in een verpakking van een groter formaat.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en verkleuring, en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid, onjuist gebruik, ondeskundig gebruik, onjuiste applicatie, onjuiste omgevingsfactoren als temperatuur en luchtvochtigheid, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op e klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 4. Gevolgschade zal nimmer worden vergoed.
 5. De garantietermijn van producten van vloerenwand.shop betreft 1 jaar. vloerenwand.shop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 7. Het aanbrengen van de door vloerenwand.shop aangeboden producten vereist kennis, kunde en ervaring. Schades voortkomen uit het ontbreken hiervan worden nimmer vergoed.
 8. Voor het maken van aanspraak op garantie dient in het geval van op maat geproduceerde producten, zoals Epoxy’s, Polyurethanen en cementgebonden producten te allen tijde de batchnummers van de productie overlegd te worden. Deze zijn weergegeven op de verpakkingen en dienen door de klant bewaard te worden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart vloerenwand.shop tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door vloerenwand.shop geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door vloerenwand.shop geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant vloerenwand.shop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval  binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat vloerenwand.shop in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat vloerenwand.shop gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.
 6. Als er sprake is van een afwijking in de producten die geen invloed hebben op de functionele geschiktheid van de producten, zoals bijvoorbeeld geringe kleurafwijkingen dan blijft het risico daarvan voor de klant. Dit is slechts dan anders wanneer er sprake is van een afwijking die in redelijkheid en alle omstandigheden daarbij in acht genomen, niet door de koper behoeft te worden geaccepteerd en/of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van vloerenwand.shop
 7. vloerenwand.shop wijst op voorhand klachten en daarmee aansprakelijkheid af indien:
  1. Ondergronden en eidnproducten onjuist zijn behandeld, waaronder – doch niet daartoe beperkt - het reinigen met agressieve middelen, te zwaar belasten en/of veelvuldig bewerken met scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld belopen met naaldhakken. 
  2. De oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie of dekvloer door welke reden dan ook, nu koper geen aansprakelijkheid accepteert voor scheuren die veroorzaakt worden door de directe en/of indirecte werking van onderliggende vloeren en/of de werking van de omliggende wandconstructies.
  3. Eindproducten te snel in gebruik genomen zijn zonder een voldoende lange termijn in achtgenomen te hebben voor een toereikende doorharding.
  4. Geringe kleurverschillen in de aangebrachte oppervlakken voorkomen, oneffenheden zich vertonen welke het gevolg zijn van in de ondergrond aanwezige afwijkingen, of welke het gevolg zijn van het handmatig aanbrengen van het materiaal.
  5. Sprake is van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, van onzorgvuldig gebruik, van ongelukken en/of van invloeden van buiten en evenmin op zaken die door de koper of derden zijn gewijzigd en/of gerepareerd.
  6. Sprake is van verkleuring van de als bindmiddel gebruikte kunstharsen.
 8. Als een klacht gegrond is, dan is vloerenwand.shop uitsluitend verplicht tot het herleveren van de zaak waarop de klacht betrekking heeft.

Ingebrekestelling

 1. De klant dien ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan vloerenwand.shop
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling vloerenwand.shop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als vloerenwand.shop een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan vloerenwand.shop verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid vloerenwand.shop

 1. vloerenwand.shop is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien vloerenwand.shop aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomt.
 3. vloerenwand.shop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien vloerenwand.shop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomen en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van vloerenwand.shop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgeslteon het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer vloerenwand.shop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door vloerenwand.shop niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan  ontbinding pas plaatsvinden nadat vloerenwand.shop in verzuim is.
 3. vloerenwand.shop heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien vloerenwand.shop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van vloerenwand.shop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan vloerenwand.shop kan worden toegerekend in een van de wil van vloerenwand.shop onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van vloerenwand.shop kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoerproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien een overmachtsituatie voordoet waardoor vloerenwand.shop 1 of meer verplichtingen naar de klnat niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat vloerenwand.shop er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of geheel ontbinden.
 5. vloerenwand.shop is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. vloerenwand.shop is gerechtigd deze algemene voorwarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal vloerenwand.shop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van vloerenwand.shop.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat vloerenwand.shop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar vloerenwand.shop is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 19-05-2019

Betalen met

Makkelijk shoppen

Snelle levering

Kwalitatieve producten

Technische ondersteuning